PEDAGOG SZKOLNY

Magdalena Osowska

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Dni tygodnia Godziny pracy
Poniedziałek 10.00 – 13.00
Wtorek 11.00 – 13.00
Środa 9.30 – 14.30
Piątek 9.30 – 14.30

 

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

Adres mail:  zsp.tuczna@gmail.com

 

Stop przemocy!

Zmiana przepisów

Czy wiesz, że pod koniec listopada 2020r. weszły w życie przepisy, które mają lepiej chronić ofiary przemocy?

https://www.facebook.com/NiebieskaLiniaIPZ/photos/a.1244708598916901/3638613096193094/

Jak było?

Do tej pory wyegzekwowanie izolacji odbywało się na drodze sądowej i mogło trwać nawet kilka tygodni!

Jak jest?

Teraz, policjant w ramach interwencji może “wyprowadzić” sprawcę przemocy z domu.

Od dzisiaj Policja lub Żandarmeria Wojskowa może wydać wobec sprawcy przemocy nakaz natychmiastowego opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania i zakaz zbliżania się, które obowiązują przez 14 dni, a na wniosek osoby dotkniętej przemocą Sąd może udzielić dalszego zabezpieczenia.

Wirtualne porady pedagoga 

Pedagog –Jolanta Kłoczko 

Gdyby Państwo lub Państwa dzieci miały potrzebę rozmowy proszę o kontakt. 

Praca zdalna pedagoga szkolnego: 

 1. Udostępnianie materiałów na stronę internetową szkoły- prezentacje, aktualności, linki. 
 2. Kontakt za pośrednictwem Dziennika elektronicznego, Teams’a – aktualności dla rodziców/ opiekunów oraz uczniów dotyczące pomocy psychologiczno- pedagogicznej, doradztwa zawodowego, profilaktyki zdrowotnej, interwencji w sytuacjach trudnych. Udostępnianie publikacji oraz linków do przydatnych stron, filmów edukacyjnych ,itp. 
 3. Kontakt indywidualny za pośrednictwem telefonu po wcześniejszym ustaleniu przez dziennik elektroniczny lub w wiadomośći prywatnej na Teams’ie. 
 4. Na bieżąco, w związku ze zmieniającą się dynamicznie sytuacją, wskazywanie rodzicom/ opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie. 
 5. Preorientacja zawodowa /doradztwo zawodowe, udostępnianie materiałów oraz linków do przydatnych stron 
 6. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji m.in. nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji zagrożenia pandemią. 
 7. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów. 
 8. Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, kontaktu telefonicznego, Teams’a 
 9. Zapoznawanie z ofertą edukacyjną szkół średnich uczniów klasy VIII. 
 10. Współpraca z instytucjami: sądem, policją, CIK, GOPS,PUP. 
 11. Współpraca z rodzicami ( e-dziennik) 

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 • Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Moim zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmuję się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staram się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód. Utrzymuję również kontakty z pedagogami z innych szkół, kontaktuje się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrektorem, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje, nurtuje, poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać.

Współpraca z rodzicami

 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym

Współpraca z uczniami

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia
 • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • prowadzenie zajęć,
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy

Współpraca z nauczycielami

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami
 • i inne

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
 • Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
 • Caritas
 • Inne

Zadania pedagoga

Do zadań pedagoga w szkole należy :

1)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2)   diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3)   udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4)   podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)   minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)   inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7)   pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8)   wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

PLACÓWKI DIAGNOZUJĄCE DZIECI Z AUTYZMEM

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie „Informator dotyczący miejsc i świadczonych usług dla Osób z autyzmem i ich rodzin z województwa Lubelskiego” współfinasowany ze środków Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie

http://www.kta.lublin.pl/sites/default/files/informator.pdf


WARTO PRZECZYTAĆ

Zachowanie dzieci odbiciem zachowania rodziców

Akceptacja w rodzinie jako wyznacznik dobrego funkcjonowania dziecka

Kilka uwag o wychowaniu

Poradnik dla rodziców

Zachowania

Sześciolatek w szkole

Objawy trudności w początkowej nauce czytania i pisania

Egzamin ósmoklasisty