PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

Procedura uzyskania
karty rowerowej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej

Podstawa prawna

Uzyskiwanie karty rowerowej zostało uregulowane w dwóch aktach prawnych:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami(Dz.U. 2011, Nr 30, poz. 151)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej(Dz.U. 2013, poz. 512).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz z prawem o ruchu drogowym:

 1. Kartę rowerową może uzyskać osoba, która wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami i osiągnęła wymagany wiek: 10 lat.
 2. Sprawdzenia kwalifikacji osoby ubiegającej się o kartę rowerową dokonują:

– nauczyciel posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego, organizowane nieodpłatnie w    Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego,

– policjant posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego,

– egzaminator,

– instruktor.

 1. Sprawdzanie kwalifikacji uczniów (Art. 109 ust. 4 ustawy prawo o ruchu drogowym) odbywa się w szkole podczas zajęć z wychowania komunikacyjnego lub na lekcjach przedmiotu technika/zajęcia techniczne, w ciągu roku szkolnego z pięciu działów tematycznych (ogólne przepisy ruchu drogowego, znaki drogowe, zasady poruszania się na skrzyżowaniach, obsługa i wyposażenie roweru, pierwsza pomoc).
 2. Praktyczna nauka jazdy rowerem jest w obowiązkach rodziców.
 3. Udokumentowania spełnienia wymagań uzyskania karty rowerowej dokonuje się w arkuszu zaliczeń.
 4. Egzamin składa się z dwóch części:

– teoretycznej,

– praktycznej.

 1. Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 25 pytań, sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej pomocy.

Aby go zaliczyć należy uzyskać 80% prawidłowych odpowiedzi (20 pytań).

Uczeń ma prawo do jednej poprawki testu (zawierającego inne pytania niż test właściwy)       w ciągu 7 dni. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym.

Czas trwania tej części egzaminu – 35 min.

 1. Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego z jazdy na rowerze.
 2. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

– przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,

– jazda do przodu po prostej i łukach,

– jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. „ósemki”),

– hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,

– prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze takich jak: skręt w prawo i w lewo,

– omijanie,

– przejazd slalomem,

W  czasie jazdy należy zwracać uwagę na następujące czynności: 

– upewnić się, czy można skręcić (bardzo ważne: odwrócić głowę w tył na lewo),

– zasygnalizować zmianę kierunku jazdy,

– jeżeli tor jazdy jest wyznaczony liniami nie wolno najechać na te linie,

– uważać, aby nie podpierać się nogami.

 1. Egzamin praktyczny odbywać się będzie w wyznaczonym terminie na odpowiednio przygotowanym placu. Ponadto musi się odbywać wyłącznie na rowerze posiadającym wyposażenie przewidziane przez prawo o ruchu drogowym.
 2. Wynik części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.
 3. Czas trwania części praktycznej egzaminu dla osób szkolonych wynosi 10 minut.
 4. Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego uczeń ma obowiązek przekazać nauczycielowi wypełniony przez wychowawcę i rodziców/prawnych opiekunów arkusz zaliczeń.
 5. W celu uzyskania karty rowerowej uczeń, po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego z przepisów ruchu drogowego, jazdy na rowerze, przebyciu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskaniu akceptacji wychowawcy klasy i rodzica lub prawnego opiekuna na wydanie karty rowerowej, składa w sekretariacie szkoły zdjęcie opisane swoimi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia.
 6. Nauczyciel szkolący przekazuje do sekretariatu szkoły uzupełnione arkusze zaliczeń uczniów, którzy spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej. Pozostałe dokumenty: arkusz przebiegu części praktycznej i testy przechowuje nauczyciel. Czas przechowywania testów – cały rok szkolny.
 7. Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom kartę rowerową.
 8. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie nie prędzej, jak po upływie tygodnia od czasu egzaminu.
 9. Rejestr wydanych kart rowerowych prowadzony i przechowywany jest w sekretariacie szkoły.
 10. W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o wydanie nieodpłatnego duplikatu.
 11. Do uzyskania karty rowerowej przygotowywani są uczniowie klas IV – V w ramach przedmiotu technika/zajęcia techniczne, głównie na zajęciach z wychowania komunikacyjnego.

Uczniowie z klas VI-VIII muszą samodzielnie we własnym zakresie przygotować się do uzyskania karty rowerowej, mogą skorzystać z pomocy nauczyciela szkolącego,  który przeprowadzi dla nich w ustalonych terminach dwa zajęcia z zakresu przepisów ruchu drogowego.

 

Zakres umiejętności i wiadomości niezbędnych do uzyskania Karty Rowerowej. 

Umiejętności 

Uczeń:

– prawidłowo określa znaki drogowe pionowe i poziome dotyczące pieszych  i rowerzystów,

– umie scharakteryzować poszczególne elementy obowiązkowego wyposażenia roweru,

– wie, jakie proste czynności należy wykonać w związku z codzienną obsługą roweru,

– prawidłowo wykonuje czynności poprzedzające jazdę rowerem,

– opanował właściwą technikę jazdy,

– stosuje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

– opisuje cechy charakterystyczne drogi,

– prawidłowo wykonuje manewry: skrętu w lewo, skrętu w prawo, wyprzedzania, omijania, wymijania, włączania się do ruchu,

– sprawnie korzysta z wyposażenia apteczki,

– na skrzyżowaniu zachowuje się zgodnie z przepisami ruchu drogowego,

-ocenia sytuację na drodze zachowując szczególną ostrożność i stosując zasadę ograniczonego zaufania,

– potrafi określić skutki błędnego wykonania manewrów,

– umie odróżnić zachowania uczestników ruchu zagrażające bezpieczeństwu,

– umie scharakteryzować bezpieczną drogę,

– umie zastosować przepisy obowiązujące kierujących rowerem podczas poruszania się w kolumnie rowerowej,

– umie przewidzieć skutki lekceważenia przepisów drogowych w miejscach szczególnie niebezpiecznych,

– określa związki zachodzące między zachowaniem się uczestników ruchu, a czynnikami pośrednimi (droga, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu) wpływającymi na bezpieczeństwo na drogach.

 Wiadomości 

Uczeń:

– poprawnie wymienia informacje zawarte na znakach dotyczących pieszych i rowerzystów,

– podaje hierarchię ważności znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym,

– podaje sposób używania obowiązkowego wyposażenia roweru,

– definiuje pojęcia dotyczące manewrów wykonywanych przez kierującego rowerem,

– zna zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach,

– wyjaśnia wpływ prawidłowej obsługi i techniki jazdy na bezpieczeństwo,

– wskazuje przyczyny powstawania wypadków,

– objaśnia okoliczności wykonywania poszczególnych manewrów,

– zna zastosowanie środków stanowiących wyposażenie apteczki,

– potrafi interpretować zasady zachowania szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania,

– zna zasady prawidłowej techniki jazdy rowerem,

– zna przepisy dotyczące pieszych idących indywidualnie i w kolumnie oraz rowerzystów,

– potrafi objaśnić wpływ warunków drogowych na bezpieczeństwo,

– potrafi wymienić prawidłowe i kulturalne zachowanie się użytkowników dróg,

– potrafi wymienić sposoby poprawy widoczności ludzi na drodze,

– definiuje obowiązki uczestników ruchu wobec pojazdów uprzywilejowanych,

– objaśnia skutki nieprawidłowych zachowań podczas wypadku,

– wymienia sposoby oznakowania miejsc niebezpiecznych.