Punktowy system oceniania zachowania


Punktowy system oceniania zachowania

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym  w Tucznej

 

Regulamin oceniania zachowania ucznia opracowano na podstawie:

 • rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych;
 • Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Tucznej.

 

Cele ogólne i szczegółowe:

Ogólnym celem punktowego systemu oceniania jest obiektywne, jednolite  i konsekwentne ocenianie zachowania uczniów w klasach IV – VIII szkoły podstawowej.

Szczegółowe cele punktowego systemu oceniania zachowania:

1) kształtowanie właściwych postaw uczniów,

2) uaktywnienie uczniów w procesie wychowawczym,

3) motywowanie do doskonalenia własnego postępowania.

 

Założenia szczegółowe:

 1. Oceną wyjściową jest ocena dobra.
 2. Na początku półrocza uczeń otrzymuje 125 punktów.
 3. Za pozytywne działania uczeń otrzymuje punkty dodatnie.
 4. Działania negatywne powodują otrzymanie punktów ujemnych.
 5. Punkty pozytywne i negatywne sumują się na bieżąco. Uczeń, którego suma punktów z zachowania wyniesie 75, podlega odpowiednim procedurom postępowania.
 6. Uczeń, który otrzyma:
 • 20 punktów ujemnych  w półroczu nie może mieć oceny wzorowej,
 • 30 punktów ujemnych w  półroczu nie może mieć oceny bardzo dobrej,
 • 50 punktów ujemnych w półroczu nie może mieć oceny dobrej.
 1. Uczeń, który otrzymał:
 • upomnienie Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra,
 • naganę Dyrektora szkoły nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.
 1. Ocena roczna jest średnią oceny z pierwszego i drugiego półrocza.
 2. Ostateczną decyzję w sprawie oceny końcowej podejmuje wychowawca po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
 3. Wychowawca ma prawo obniżyć lub podwyższyć ocenę o jeden stopień w stosunku do uzyskanych punktów.
 4. Rada Pedagogiczna podejmuje opinię w sprawie karnego obniżenia oceny z zachowania, ucznia który:
 • stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, życia i zdrowia własnego oraz innych,
 • świadomie i ze złą wolą łamie normy obowiązujące w środowisku szkolnym,
 • wchodzi w konflikt z prawem,
 • wywiera negatywny wpływ na rówieśników.
 1. Wychowawca o kryteriach oceniania zachowania informuje uczniów na pierwszej godzinie do swojej dyspozycji, a rodziców/opiekunów prawnych na pierwszym zebraniu, co zostaje potwierdzone odpowiednim wpisem wychowawcy w dzienniku
 2. Wychowawca klasy ustala klasyfikacyjną śródroczną i roczną ocenę zachowania ucznia, uwzględniając liczbę zdobytych przez niego punktów, opinię nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danego oddziału oraz samoocenę ucznia.

Ustala się następującą punktację dla poszczególnych ocen zachowania:

Ocena zachowania Liczba punktów
Wzorowe 200 i więcej
Bardzo dobre 150 – 199
Dobre 100 – 149
Poprawne 50 – 99
Nieodpowiednie 1 – 49
Naganne 0 i poniżej

 

Uczeń jest oceniany w następujących sferach:

 • postawa ucznia wobec obowiązków szkolnych;
 • kultura osobista;
 • działalność na rzecz klasy i szkoły oraz własnego rozwoju;
 • respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych; troska o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i innych.
 

1.      POSTAWA UCZNIA WOBEC OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH

 

ZACHOWANIA POZYTYWNE PUNKTY OSOBA WSTAWIAJĄCA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

1.1 Przyniesienie dodatkowych materiałów na zajęcia +5 Nauczyciel Każdorazowo
1.2 100% frekwencja +5 Wychowawca  Raz w miesiącu
1.3 Wzorowe wywiązywanie się z podjętych zadań (np. wykonanie gazetki) +3 Opiekun Każdorazowo
1.4 Terminowe usprawiedliwianie nieobecności +2 Wychowawca Koniec miesiąca
1.5 Inne pozytywne zachowania (należy wpisać jakie) +3 Nauczyciel Każdorazowo
1.6 Systematyczne i terminowe odsyłanie prac podczas nauki zdalnej +3 Nauczyciel Raz w miesiącu
ZACHOWANIA NEGATYWNE PUNKTY OSOBA WSTAWIAJĄCA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

1.7 Brak przygotowania do lekcji – poza ustalonym limitem (brak podręczników, zeszytu, ćwiczeń, materiałów itp.) -3 Nauczyciel Każdorazowo
1.8 Brak pracy domowej – poza ustalonym limitem -5 Nauczyciel Każdorazowo
1.9 Niewywiązanie się z dobrowolnie podjętych działań. -5 Nauczyciel Każdorazowo
1.10 Celowe spóźnienie -2 Nauczyciel Każdorazowo
1.11 Wykonywanie na zajęciach innych czynności niezwiązanych z daną lekcją -5 Nauczyciel Każdorazowo
1.12 Uciążliwe przeszkadzanie na lekcjach (chodzenie w trakcie lekcji, rzucanie papierkami, hałasowanie, notoryczne odpowiedzi bez podnoszenia ręki, rozmowy z kolegami) Od -2 do – 15 Nauczyciel Każdorazowo
1.13 Niewypełnianie poleceń nauczyciela -5 Nauczyciel Każdorazowo
1.14 Jedzenie, picie, żucie gumy podczas zajęć -2 Nauczyciel Każdorazowo
1.15 Używanie telefonu komórkowego na lekcji -10 Nauczyciel Każdorazowo
1.16 Inne nieodpowiednie/skandaliczne nieprzewidziane zachowania ucznia od – 1

do – 15

Nauczyciel Każdorazowo
1.17 Nieoddanie w terminie zawiadomień, oświadczeń i deklaracji podpisanych przez rodziców -5 Wychowawca Każdorazowo
1.18 Brak udziału w zdeklarowanej imprezie (np. dyskotece) -3 wychowawca Każdorazowo
1.19 Niesystematyczne i nieterminowe odsyłanie prac w czasie nauki zdalnej -3 nauczyciel raz w miesiącu

 

 

2.       KULTURA OSOBISTA

 

ZACHOWANIA POZYTYWNE PUNKTY OSOBA WSTAWIAJĄCA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

2.1 Wysoka kultura osobista w kontaktach z nauczycielami, pracownikami szkoły i kolegami; przestrzeganie form grzecznościowych; dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej +20 Wychowawca

 

Koniec półrocza
2.2 Odpowiedni strój na imprezy i uroczystości szkolne +2 Wychowawca Każdorazowo
ZACHOWANIA NEGATYWNE PUNKTY OSOBA WSTAWIAJĄCA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

2.3 Lekceważące/ aroganckie zachowanie wobec nauczycieli lub pracowników szkoły -10 Nauczyciel/wychowawca Każdorazowo
2.4 Używanie wulgarnego słownictwa -5 Nauczyciel/wychowawca Każdorazowo
2.5 Zaśmiecanie, klasy, szkoły, otoczenia -5 Nauczyciel/wychowawca Każdorazowo
2.6 Niewłaściwe zachowanie w czasie przerw międzylekcyjnych (np. Bieganie, hałasowanie, popychanie itp.) -2 Nauczyciel/wychowawca Każdorazowo
2.7 Niewłaściwe zachowania podczas uroczystości i imprez szkolnych -8 Wychowawca Każdorazowo
2.8 Mocny i wyzywający makijaż, jaskrawy kolor paznokci, pofarbowane włosy -5 Wychowawca Każdorazowo
2.9 Brak odpowiedniego stroju na uroczystościach szkolnych, imprezach -5 Wychowawca Każdorazowo
2.10 Brak zmienionego obuwia -5 Nauczyciel Każdorazowo

 

 

 

 

3.       DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ KLASY I SZKOŁY ORAZ WŁASNEGO ROZWOJU

 

ZACHOWANIA POZYTYWNE PUNKTY OSOBA WSTAWIAJĄCA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

3.1 Udział w uroczystościach i imprezach szkolnych (występ indywidualny –np. Prowadzenie uroczystości, recytacja, śpiew) 10-20 Opiekun Każdorazowo
3.2 Udział w uroczystościach i imprezach (praca zespołowa, np. Śpiew w chórze, statyści, dekoracje, nagłośnienie i.in) 5-10 Opiekun Każdorazowo
3.3 Praca na rzecz szkoły (np. Praca w sklepiku szkolnym) 2-5 Opiekun każdorazowo
3.4 Aktywny udział w pracy SU (np. Dbałość o miejsca pamięci, przygotowanie imprez, zaangażowanie w akcje i.in) od +2 do + 5 Opiekun Każdorazowo
3.5 Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym +5 Opiekun każdorazowo
3.6 Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz w czasie lekcji 5 Opiekun Każdorazowo
3.7 Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz w czasie wolnym 10 Opiekun Każdorazowo
3.8 Udział w konkursie wewnątrzszkolnym 5 Organizator Każdorazowo
3.9 Zajęcie I miejsca w konkursie wewnątrzszkolnym 10 Organizator Każdorazowo
3.10 Zajęcie II, III, wyróżnienia w konkursie wewnątrzszkolnym 8 Organizator Każdorazowo
3.11 Udział w konkursie pozaszkolnym

 

8 Opiekun Każdorazowo
3.12 Zajęcie I miejsca w konkursie pozaszkolnym 20 Opiekun Każdorazowo
13 Zajęcie II, III, wyróżnienia w konkursie międzyszkolnym 15 Opiekun Każdorazowo
3.14 Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu gminnym 5 Opiekun Każdorazowo
3.15 Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym +5 Opiekun Każdorazowo
3.16 Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym +8 Każdorazowo
3.17 Reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim

 

 

+15 Opiekun Każdorazowo
3.18 Udział w akcji charytatywnej Od 5 do 20 Nauczyciel odpowiedzialny

za akcję

Jednorazowo za jedną akcję
ZACHOWANIA NEGATYWNE PUNKTY OSOBA WSTAWIAJĄCA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

3.19 Niewywiązanie się z przyjętych dobrowolnie obowiązków działań. (konkurs, uroczystość szkolna) -10 Opiekun Każdorazowo

 

 

 

4.       RESPEKTOWANIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO

I OGÓLNIE PRZYJĘTYCH NORM ETYCZNYCH, 

TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE SWOJE I INNYCH OSÓB

 

ZACHOWANIA POZYTYWNE PUNKTY OSOBA WSTAWIAJĄCA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

4.1 Prawidłowe reagowanie na wszelkie przejawy agresji, przeciwstawianie się złu. +2 Wychowawca/

nauczyciel

każdorazowo
ZACHOWANIA NEGATYWNE PUNKTY OSOBA WSTAWIAJĄCA  

CZĘSTOTLIWOŚĆ

 

4.2 Samowolne wyjście poza teren szkoły (wagary) – 20 nauczyciel każdorazowo
4.3 Psychiczne znęcanie się nad kimś (wyszydzanie, odizolowanie od grupy, zastraszanie, zniesławienie, cyberprzemoc). -20 nauczyciel Każdorazowo
4.4 Aroganckie zachowanie wobec kolegów, okłamywanie, wyzywanie -5 Nauczyciel

 

Każdorazowo
4.5 Przyniesienie do szkoły niebezpiecznych przedmiotów -50 nauczyciel Każdorazowo
4.6 Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby. -30 nauczyciel Każdorazowo
4.7 Brak szacunku dla cudzej własności (rzucanie tornistrem, chowanie kurtek, zabieranie piórników itp.) -2 nauczyciel Każdorazowo
4.8 Popychanie, kopanie innych -2 nauczyciel Każdorazowo
4.9 Udział w bójce, pobicie kogoś -10 nauczyciel Każdorazowo
4.10 Stosowanie używek (papierosy, e-papierosy, alkohol) -20 wychowawca Każdorazowo
4.11 Stosowanie używek (dopalacze, narkotyki) -125 Wychowawca/dyrektor Każdorazowo
4.12 Wymuszanie pieniędzy i innych przedmiotów -10 Wychowawca/dyrektor Każdorazowo
4.13 Kradzież przedmiotów -10 nauczyciel Każdorazowo
4.14 Niezgodne z regulaminem zachowanie podczas wycieczek szkolnych -20 opiekun Każdorazowo
4.15 Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu -20 Wychowawca/dyrektor/

nauczyciel

Każdorazowo
4.16 Fałszerstwo (np. podrabianie podpisu, oceny, fałszowanie usprawiedliwienia) -5 wychowawca Każdorazowo
4.17 Fotografowanie lub filmowanie na terenie szkoły lub podczas wycieczek zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody -5 wychowawca Każdorazowo
4.18 Upublicznianie materiałów i fotografii wykonanych na terenie szkoły lub podczas wycieczki bez zgody obecnych na nich osób. -10 wychowawca Każdorazowo
4.19 Upomnienie Dyrektora -5 dyrektor Każdorazowo
4.20 Interwencja policji -20 dyrektor Każdorazowo
4.21 Niezgodne z regulaminem zachowanie w autobusie. – 1 wychowawca Każdorazowo
4.22 Udowodnione oszczerstwo (pomówienie) wobec nauczyciela i innych pracowników szkoły. – 30 Wychowawca, dyrektor, nauczyciel Każdorazowo
4.23 Nieprzestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole. -2 nauczyciel Każdorazowo
4.24 Celowe łamanie zasad reżimu sanitarnego. -50 nauczyciel Każdorazowo

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO UCZNIÓW

DUŻĄ ILOŚCIĄ PUNKTÓW UJEMNYCH

 

Uczeń na początku każdego półrocza otrzymuje 125 punktów dodatnich. Wobec ucznia, którego suma punktów dodatnich i ujemnych wyniesie 75, wszczyna się odpowiednie procedury postępowania.

 

Liczba punktów  Procedury postępowania
75 Upomnienie wychowawcy odnotowane w dzienniku.
25 Poinformowanie rodzica o liczbie zgromadzonych punktów. Przypomnienie zasad postępowania wobec ucznia niewykazującego poprawy.
0 Pisemne wezwanie rodzica do szkoły. Ustalenie form współpracy.
– 25 Pisemna nagana wychowawcy.
 -75 Zwołanie zespołu wychowawczego.
-125 Pisemna nagana Dyrektora Szkoły.
-175 Zwołanie zespołu wychowawczego z udziałem pracownika instytucji wspierającej pracę szkoły.
-225 Skierowanie sprawy do GOPSu.
-275 Skierowanie sprawy do Sądu Rodzinnego.