Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

WYMAGANIA EDUKACYJNE

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

KLASA VIII

METODY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA:

  1. Sprawdziany, testy – obejmują partię materiału z określonego działu. Zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń nieobecny powinien zgłosić się do nauczyciela i uzgodnić z nim termin napisania pracy lub odpowiedzi ustnej.

Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianów .

Kartkówka – obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji.

  1. Odpowiedź ustna – wypowiedź na pytanie nauczyciela, obejmuje zakres trzech ostatnich lekcji.
  2. Zadanie domowe – każda zadana praca domowa powinna być sprawdzona przez nauczyciela, nie zawsze musi być oceniona.
  3. Praca w grupach – ocenianiu podlega trafność argumentów, wkład w pracę grupy, stopień realizacji, umiejętne wykorzystanie pomocy dydaktycznych.
  4. Ćwiczenia, sytuacje symulowane – ocenianiu podlega prezentowanie umiejętności, w szczególności udzielania pierwszej pomocy, rozwiązywania sytuacji problemowych.
  5. Prezentacje multimedialne – uczniowie mogą przygotować prezentacje dotyczące treści nauczania.
  6. Zeszyt – oceniana jest systematyczność, oraz zadania domowe.

KRYTERIA OCENIANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

OCENA CELUJĄCA

Uczeń: w wysokim stopniu opanował wiedzę i umiejętności określone podstawą programową

– rozwija własne zainteresowania,

– dzieli się z klasą swoją wiedzą i umiejętnościami,

– potrafi argumentować,

– wykonuje szereg zadań dodatkowych z własnej inicjatywy,

– potrafi zastosować wiedzę i umiejętności w sytuacjach nietypowych,

– osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, turniejach.

OCENA BARDZO DOBRA

Uczeń:

– opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności przewidziany w podstawie programowej

– wykorzystuje wiedzę z innych dziedzin do rozwiązywania sytuacji problemowych,

– korzysta z różnych źródeł informacji,

– potrafi samodzielnie rozwiązać sytuacje problemowe przedstawione przez

nauczyciela

– bezbłędnie przedstawia algorytmy postępowania w różnorodnych sytuacjach,

– właściwie korzysta ze sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć,

– umie kierować działaniami we współpracy z grupą,

OCENA DOBRA

Uczeń:

– opanował materiał podstawy programowej w stopniu zadowalającym,

– wykorzystuje różne źródła informacji,

– poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych

– podejmuje wybrane zadania dodatkowe,

– poprawnie przedstawia algorytmy postępowania w różnorodnych sytuacjach,

– dokonuje porównań typowych sytuacji,

– samodzielnie realizuje zadania powierzone przez nauczyciela.

OCENA DOSTATECZNA

Uczeń:

– częściowo opanował podstawowe wiadomości i umiejętności umożliwiające podjęcie niezbędnych działań ratunkowych,

– przy pomocy nauczyciela podejmuje proste zadania,

– w czasie zajęć samodzielnie wykonuje proste zadania zlecone przez nauczyciela,

– wykonuje samodzielnie proste zadania, które przydzieli mu grupa.

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń:

– wykazuje znaczne braki w wiedzy i umiejętnościach przewidzianych podstawą programową, jednak nie przekreślają one możliwości dalszego kształcenia się,

– potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste czynności,

– pracuje niesystematycznie.

OCENA NIEDOSTATECZNA

Uczeń:

– nie opanował wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia,

– nie potrafi udzielić odpowiedzi, rozwiązać zadania nawet przy pomocy nauczyciela.

KRYTERIA OCENIANIA PRAC PISEMNYCH:

95% – 100% – ocena celująca

86% – 94% – ocena bardzo dobra

75% – 85% – ocena dobra

50% – 74% – ocena dostateczna

30% – 49,% – ocena dopuszczająca

29% – 0% – ocena niedostateczna

OCENA UCZNIÓW Z ZALECENIAMI PPP

Nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym. W ocenianiu uczniów z zaleceniami poradni stosuje się;

– wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,

– możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenianie ich wykonania etapami,

– konieczność odczytania poleceń otrzymanych przez innych uczniów w formie pisemnej,

– branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia,

– możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną,

– podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,

– możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej,

– stosowanie częstsze zachęty i pochwały.

ZGODNIE Z WEWNĄTRZSZKOLNYMI ZASADAMI OCENIANIA OCENY ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OBOWIĄZUJĄ W NASTĘPUJĄCEJ SKALI:

stopień celujący – 6

stopień bardzo dobry – 5

stopień dobry – 4

stopień dostateczny – 3

stopień dopuszczający – 2

stopień niedostateczny – 1

Uczeń w ciągu półrocza ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji dwa razy .

Swoje nieprzygotowanie uczeń zgłasza przed lekcją. Nauczyciel wpisuje do zeszytu przedmiotowego ,,nieprzygotowany” i datę, a do dziennika lekcyjnego skrót ,,np.”

Wszystkie oceny są jawne.

Prace klasowe na życzenie rodzica są udostępniane.

Na miesiąc przed końcem półrocza uczeń jest informowany o ocenie niedostatecznej .

Na tydzień przed radą klasyfikacyjną uczniowie są zapoznani z oceną śródroczną/roczną .

Uczeń może poprawić ocenę w terminie do dwóch tygodni od jej otrzymania lub w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jedynie ocena wyższa uzyskana z poprawy jest wstawiana do dziennika. Uczeń może tylko raz podejść do poprawy.

Opracowała

Krystyna Dmitruk