Wymagania edukacyjne – religia prawosławna

             Przedmiotowe Zasady Oceniania  i wymagania edukacyjne

z religii prawosławnej.

        I. Zasady ogólne

  1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania.
  1. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych ucznia.
  1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, stan wiedzy i umiejętności oraz postępy czynione przez ucznia.
  1. Na pierwszych zajęciach uczeń zostaje poinformowany o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych.

 II.Przedmiotem oceny są:

–     zakres opanowanych wiadomości;

–     właściwe rozumienie zdobytej wiedzy;

–     prezentowanie właściwej postawy chrześcijańskiej;

–     posługiwanie się Pismem Świętym.

 

III.  Szczegółowe zasady oceny osiągnięć:

▪    Ocenianie jest obiektywne, jawne i systematyczne.

▪     W ciągu roku szkolnego planowane są sprawdziany pisemne (nie dotyczy klas I-III).

▪     Zakres treści objętych sprawdzianem znany jest uczniom co najmniej z tygodniowym  wyprzedzeniem.

▪     Kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie.

▪    Oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi.

▪    Każdą  ocenę można poprawić w trybie określonym w WZO.

▪    Uczeń może być dwa razy w półroczu nieprzygotowany do lekcji, ale musi to zgłosić  przed zajęciami.

▪     Uczeń ma prawo  do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole.

 

IV. Kryteria oceniania na poszczególne stopnie:

 

Ocena  celująca (6)

–   uczeń wykazuje się wiadomościami szczegółowymi z zakresu wymagań rozszerzonych;

–   uczestniczy w konkursach;

–   poznaje prawdy stosuje w życiu codziennym i religijnym;

–   zna na pamięć modlitwy objęte programem;

–   samodzielnie rozwija wiedzę i doskonali postawę;

–   realizuje się w działalności charytatywnej;

–   uczestniczy w życiu kościoła, parafii, społeczności lokalnej;

–   bierze udział w organizacji uroczystości, świąt , koncertów.

 

Ocena  bardzo dobra (5)

–   uczeń opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określony podstawąprogramową;

–   jest pilny, systematyczny, interesuje się przedmiotem;

–   chętnie uczestniczy w życiu parafialnym;

–   prezentuje postawę osoby kulturalnej i odpowiedzialnej.

 

Ocena  dobra (4)

–   uczeń opanował wiedzę religijną na poziomie dobrym;

–   systematycznie uczestniczy w zajęciach z religii;

–   wykazuje zainteresowanie przedmiotem;

–   włącza się w życie parafii;

–    wykazuje się umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości w życiu;

–  systematycznie przygotowuje się do lekcji.

 

Ocena  dostateczna (3)

–   uczeń opanował wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym;

–   wykazuje się dostateczną znajomością modlitw;

–   prezentuje przeciętną pilność, systematyczność i zainteresowanie przedmiotem;

–   stara się uczestniczyć w życiu parafii.

 

Ocena  dopuszczająca (2)

–   uczeń opanował podstawowe pojęcia religijne objęte podstawą programową;

–   prezentuje mało zadowalający poziom wiedzy i umiejętności;

–   ma problemy ze znajomością podstawowych modlitw.

 

Ocena niedostateczna (1)

–   uczeń nie opanował pojęć religijnych .

 

 

Opracował

Ks. Jan Dmitruk