REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

REGULAMIN BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej

 

 1. Postanowienia ogólne:

 

 1. Administratorem boiska szkolnego jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tucznej, Tuczna 3,
 2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym, zarządzanym przez szkołę, stanowiącym własność Gminy Tuczna.
 3. Boisko czynne jest w następujących terminach:                                                                                 a) planowane zajęcia lekcyjne dla uczniów szkoły:                                                                                                                                               poniedziałek – piątek : godz. 8.00 – 16.00                                                                      b) pozostałe zajęcia sportowo- rekreacyjne:                                                                                                                                                                    poniedziałek – piątek : godz 16.00 – 18.00
 4. Boisko szkolne jest miejscem przeznaczonym do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych uczniów szkoły oraz zajęć rekreacyjno- sportowych dla osób spoza szkoły.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe uczniów szkoły odbywają się w obecności nauczyciela.
 6. Zajęcia rekreacyjno – sportowe dla osób spoza szkoły odbywają się pod nadzorem (osoby pełnoletniej, która odpowiada za najem boiska)
 7. Korzystanie z boiska dla osób postronnych możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją szkoły/ podpisanie umowy najmu.
 8. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tucznej nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu przez osoby spoza szkoły.

 

 1. Zasady korzystania z boiska wielofunkcyjnego:

 

 1. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.
 2. Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego na płaskiej podeszwie.
 3. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.
 4. Przed przystąpieniem do korzystania z boiska użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia stanu urządzeń, z których zamierza korzystać.
 5. Zezwala się na korzystanie z boiska jedynie z urządzeń będących jego wyposażeniem.
 6. Każdorazowo użytkownik boiska zobowiązany jest do niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o usterkach lub innych zagrożeniach zauważonych na boisku.
 7. W celu bezpiecznego korzystania z boiska wielofunkcyjnego zabrania się:
 8. a) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
 9. b) przestawiania i dewastowania urządzeń sportowych.
 10. c) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających ani wstępu osób pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i psychoaktywnych,
 11. d) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów,
 12. e) palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów pirotechnicznych i szkodliwych substancji chemicznych,
 13. f) wprowadzania zwierząt,
 14. g) wjeżdżania rowerami i innymi pojazdami
 15. h) korzystania z boiska po godzinach otwarcia

 

III. Postanowienia końcowe

 

 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za:

– wypadki powstałe na skutek niewłaściwego i niezgodnego z regulaminem korzystania z boiska,

–  za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych na terenie boiska.

 1. Za zniszczenia wynikające z nienależytego użytkowania boiska i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie obiektu odpowiedzialność finansową ponosi osoba, która dopuściła się zniszczeń, a w przypadku osób niepełnoletnich – jej prawny opiekun.
 2. Użytkownicy zobowiązani są do zachowania porządku, czystości i estetyki na terenie obiektu i w jego otoczeniu.

Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów przeciwpożarowych i BHP, a także poleceń wydanych przez przedstawiciela dyrektora szkoły.

 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na boisku zostanę wyproszone z terenu szkoły, a także mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności administracyjnej lub karnej.

 

Wykaz telefonów alarmowych:

Centrum powiadamiania ratunkowego: 112

Pogotowie ratunkowe: 999

Straż pożarna: 998

Policja : 997

 

                                       Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tucznej – 83 377 10 62