Wymagania edukacyjne z muzyki

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA

,,Lekcja muzyki” Nowa Era

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych przewidzianych podstawą programową danej klasy,

prawidłowo i całkowicie samodzielnie śpiewa z pamięci piosenki zamieszczone w podręczniku,

prawidłowo gra na instrumencie melodycznym melodie z podręcznika

samodzielnie odczytuje zapis nutowy i wykonuje dowolny utwór zawarty w podstawie programowej,

potrafi rozpoznać budowę utworu muzycznego,

prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy.

osiąga znaczące wyniki w muzycznych konkursach pozaszkolnych, np. festiwalach piosenki, konkursach wiedzy,

bierze udział występach w szkole oraz w środowisku lokalnym.

wykonuje różne zadania twórcze, np. układa melodię do wiersza, akompaniament perkusyjny do piosenki.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

prawidłowo śpiewa z pamięci piosenki zamieszczone w podręczniku

prawidłowo i samodzielnie gra na instrumentach melodycznych większość melodii przewidzianych w podstawie programowej,

potrafi bezbłędnie wykonywać rytmy – na instrumentach perkusyjnych,

potrafi rytmizować teksty,

rozumie zapis nutowy i potrafi się nim posługiwać,

zna i stosuje podstawowe terminy muzyczne z podstawy programowej danej klasy,

podaje nazwiska wybitnych kompozytorów z podstawy programowej danej klasy .

prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela śpiewa pieśni i piosenki jednogłosowe,

poprawnie i z niewielką pomocą nauczyciela gra kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym,

wykonuje proste rytmy – na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,

rytmizuje łatwe teksty,

zna podstawowe terminy muzyczne z podstawy programowej danej klasy i wie, co one oznaczają,

prowadzi systematycznie zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe

niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela śpiewa niektóre piosenki przewidziane w podstawie programowej danej klasy ,

niezbyt poprawnie i z dużą pomocą nauczyciela gra na używanym na lekcjach instrumencie melodycznym niektóre melodie przewidziane w podstawie programowej danej klasy,

wykonuje najprostsze ćwiczenia rytmiczne – na instrumentach perkusyjnych niemelodycznych,

zna tylko niektóre terminy i pojęcia muzyczne,

prowadzi zeszyt przedmiotowy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe

śpiewa z dużą pomocą nauczyciela kilka najprostszych piosenek przewidzianych w podstawie programowej danej klasy, niedbale, nie starając się poprawić błędów,

popełnia dużo błędów w czasie gry na instrumencie melodycznym gamy C-dur i prostych utworów i nie stara się ich poprawić,

niechętnie podejmuje działania muzyczne,

myli terminy i pojęcia muzyczne,

dysponuje tylko fragmentaryczną wiedzą,

najprostsze polecenia – ćwiczenia rytmiczne – wykonuje z pomocą nauczyciela.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

mimo usilnych starań nauczyciela, nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych przewidzianych podstawą programową danej klasy,

mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych zadań wynikających z podstawy programowej danej klasy, notorycznie jest nieprzygotowany do zajęć,

nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę:

indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia;

wysiłek oraz zaangażowanie ucznia w pracę na lekcji;

samodzielność w wykonywaniu ćwiczeń;

zainteresowanie przedmiotem i stosunek do nauki;

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z PRZEDMIOTU -MUZYKA.

OCENY WYSTAWIANE SĄ ZA:

śpiew,

gra (na instrumencie melodycznym, np. na flecie, dzwonkach, oraz na instrumentach

perkusyjnych niemelodycznych),

wypowiedzi ucznia na temat utworów muzycznych,

działania twórcze,

znajomość terminów i wiedza muzyczna,

prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

Ocena śródroczna i roczna jest wyznacznikiem wiedzy, umiejętności i postaw ucznia w zakresie przedmiotu. Wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym półroczu.

Kryteria oceniania – co oceniamy

1. Podczas wystawiania oceny za śpiew pod uwagę brane są:

-poprawność muzyczną,

-znajomość tekstu piosenki,

– ogólny wyraz artystyczny.

2. Przy wystawianiu oceny za grę na instrumencie uwzględnia się:

-poprawność muzyczną,

-płynność i technikę gry,

-ogólny wyraz artystyczny.

3. Wystawiając ocenę za wypowiedzi na temat utworów muzycznych, połączoną ze znajomością podstawowych wiadomości i terminów muzycznych, pod uwagę bierze się:

rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów i głosów,

rozpoznawanie w słuchanych utworach polskich tańców narodowych,

podstawową wiedzę na temat poznanych kompozytorów,

wyrażanie muzyki środkami pozamuzycznymi (np. na rysunku, w opowiadaniu, dramie).

4. Przy wystawianiu oceny za działania twórcze – wokalne i instrumentalne ( odpytywanie tylko ochotników) – pod uwagę bierze się:

rytmizację tekstów,

improwizację: rytmiczną, melodyczną (wokalną i instrumentalną) oraz ruchową,

umiejętność korzystania ze zdobytych wiadomości i umiejętności przy wykonywaniu zadań

twórczych, np. wymagających korelacji działań muzyczno-plastycznych,

umiejętność przygotowywania ilustracji dźwiękowej do opowiadania, komiksu, grafiki itp.

(dobieranie efektów dźwiękowych),

umiejętność tworzenia prostych akompaniamentów perkusyjnych.

5. Za udział w występach szkolnych i w środowisku lokalnym można podwyższyć uczniowi ocenę z muzyki o jeden stopień.

DOSTOSOWANIE OCENIANIA Z MUZYKI DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

Dostosowania obejmują:

– pozwalanie na korzystanie ze śpiewników, wzorów, zapisów nutowych;

-umożliwianie prezentowania piosenek w duecie lub większej grupie;

– liberalne ocenianie twórczości artystycznej ucznia;

– w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy.

Wymagania na poszczególne oceny:

Muzyka kl.4 –  szczegółowe wymagania edukacyjne

Muzyka kl.5- szczegółowe wymagania edukacyjne

Muzyka kl.6 – szczegółowe wymagania edukacyjne

Muzyka kl.7 – szczegółowe wymagania edukacyjne