Wymagania edukacyjne z plastyki

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PLASTYKA

DO DZIEŁA!” WYD. NOWA ERA

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

 • posiada kompletną wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej plastyki i wykorzystuje je w działaniach plastycznych,
 • przejawia szczególne zainteresowania sztukami plastycznymi oraz talent,
 • z zaangażowaniem uczestniczy w zajęciach lekcyjnych,
 • systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy,
 • zawsze przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy,
 • wykonuje w sposób kompletny, estetyczny i zgodny z tematem oraz określonymi środkami plastycznymi wszelkie zadania, ćwiczenia i prace plastyczne, ponadto chętnie eksperymentuje z technikami plastycznymi,
 • bierze udział w szkolnych i pozaszkolnych konkursach plastycznych i odnosi w nich sukcesy,
 • analizuje i interpretuje dowolne dzieła sztuki oraz uzasadnia ich wartość artystyczną,
 • uzupełnia wiadomości samodzielnie dobranymi lub wskazanymi przez nauczyciela lekturami.
 • wykazuje twórczą inicjatywę we wszelkich działaniach plastycznych na terenie szkoły, uczestniczy w jej życiu kulturalnym i regionu.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

opanował wszystkie określone w programie nauczania wiadomości i umiejętności oraz wykorzystuje je w działaniach plastycznych,

bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, podczas których przekonująco uzasadnia swoje poglądy,

stosuje z powodzeniem wiedzę teoretyczną, wykonując ćwiczenia praktyczne,

sprawnie operuje wybraną techniką plastyczną,

chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach plastycznych na terenie szkoły i poza nią (startuje w konkursach plastycznych, wykonuje gazetki szkolne i oprawę plastyczną imprez),

analizuje i porównuje dzieła sztuki oraz wyraża własne opinie na ich temat,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

potrafi wykorzystać w praktyce zdobytą wiedzę i umiejętności,

przynosi na lekcje potrzebne materiały i dba o estetykę swojego miejsca pracy,

właściwie posługuje się terminologią plastyczną i samodzielnie rozwiązuje typowe problemy,

wkłada dużo wysiłku w wykonywane zadania i systematycznie pracuje na lekcjach,

świadomie wykorzystuje środki plastyczne i stosuje różnorodne techniki plastyczne, odpowiednio posługuje się przyborami i narzędziami oraz wykonuje prace plastyczne poprawne pod względem technicznym i estetycznym,

bierze udział w dyskusjach na temat prezentowanych obiektów, starannie wykonuje ćwiczenia obligatoryjne.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe

w stopniu średnim opanował materiał objęty podstawą programową (braki w wiadomościach o charakterze szczegółowym),

samodzielnie rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności,

stara się utrzymać porządek w miejscu pracy, realizuje większość prac praktycznych (prace często są niestaranne i nieestetyczne),

poprawnie posługuje się różnymi przyborami i narzędziami pracy.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Realizuje wymagania podstawowe

w stopniu minimalnym przyswoił podstawowe wiadomości i umiejętności wymienione w programie nauczania przedmiotu plastyka,

wykonuje prace zgodnie z tematem, ale nieestetycznie,

samodzielnie bądź z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania plastyczne o niewielkim stopniu trudności, wykorzystując w stopniu minimalnym dostępne narzędzia pracy.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

mimo usilnych starań nauczyciela nie opanował wiadomości i umiejętności w zakresie podstawowych wymagań edukacyjnych przewidzianych podstawą programową danej klasy,

mimo pomocy nauczyciela nie potrafi i nie chce wykonać najprostszych zadań wynikających z podstawy programowej,

wykazuje ciągły brak zaangażowania i chęci do pracy, jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć,

nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

Przy ustalaniu oceny nauczyciel bierze po uwagę:

indywidualne możliwości i właściwości psychofizyczne każdego ucznia

– wkład pracy i wysiłek wkładany przez ucznia niezbędny do realizacji określonych zadań plastycznych i innych obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć,

poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej i wiadomości z teorii plastyki,

przygotowanie do zajęć – przynoszenie na lekcje odpowiednich materiałów i przyborów, przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, a także zachowywanie porządku w swoim miejscu pracy – zarówno podczas zajęć, jak i po ich zakończeniu,

włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska – dobre wyniki osiągane w konkursach plastycznych, udział w szkolnych i pozaszkolnych uroczystościach (przygotowywanie oprawy plastycznej imprez), pozalekcyjnych, wykonywanie ponadobowiązkowych prac plastycznych, przygotowywanie gazetek szkolnych lub informacji wzbogacających proces lekcyjny na podstawie różnych źródeł.

METODY KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z PRZEDMIOTU – PLASTYKA

OCENY WYSTAWIANE SĄ ZA:

umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej – ćwiczenia, zadania, prace plastyczne wykonane za pomocą różnych technik i materiałów plastycznych

wiadomości z zakresu:

– znajomości wiedzy o środkach wyrazu plastycznego ( zagadnienia i terminy plastyczne, np. kreska, faktura, barwa, kontrast, walor, światło, kształt, bryła)

– wiedza o sztuce ( znajomość najważniejszych epok i kierunków w sztuce, technik plastycznych, charakterystycznych twórców i dzieł na przestrzeni wieków, analiza dzieła sztuki)

prowadzenie zeszytu przedmiotowego.

Ocena śródroczna i roczna jest wyznacznikiem wiedzy i umiejętności ucznia w zakresie przedmiotu. Wynika z ocen cząstkowych zdobytych przez ucznia w danym półroczu.

KRYTERIA OCENIANIA – CO OCENIAMY

1. Prace plastyczne oceniane są wg ustalonych zasad podanych przed rozpoczęciem pracy. Prace ucznia oceniane są za:

 • zgodność pracy z tematem, bogactwo treści, wartości formalne (poprawność wykorzystanych układów kompozycyjnych, kolorystyka, zastosowane materiały, technika)
 • trafność doboru środków artystycznego wyrazu,
 • umiejętność posługiwania się daną techniką plastyczną,
 • pomysłowość w doborze materiałów i narzędzi,
 • stosowanie niekonwencjonalnych, twórczych rozwiązań, oryginalność realizacji danego tematu,
 • estetyka pracy -praca bez rozdarć, zagnieceń, przypadkowych plam,zabrudzeń
 • (to kryterium nie dotyczy uczniów cierpiących na różne dysfunkcje),
 • samodzielność wykonania pracy – każda aktywność twórcza jest oceniana pozytywnie,
 • ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń wtedy, gdy nie wykonuje pracy, nie odda jej do oceny (jeżeli uczeń nie skończył pracy na zajęciach, to za zgodą nauczyciela może to zrobić w domu i oddać pracę na kolejnej lekcji; jeżeli z braku materiałów uczeń nie wykonuje pracy na lekcji, nauczyciel wyznacza mu zadanie podobne, a w domu musi wykonać pracę wykonywaną na zajęciach planowych).
 • za systematyczną i bardzo dobrą pracę oraz za wysokie wyniki w konkursach plastycznych, udział w wystawach plastycznych, podwyższa się uczniowi ocenę z plastyki o jeden stopień.

DOSTOSOWANIE OCENIANIA Z PLASTYKI DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB

I MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW

Uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni.

Dostosowania obejmują:

– podpowiadanie tematu pracy plastycznej, sposobu postępowania, kolejności działań;

– częste podchodzenie do ucznia, ukierunkowywanie w działaniu;

– liberalne ocenianie wytworów artystycznych ucznia;

– w ocenianiu zwracanie większej uwagi na wysiłek włożony w wykonanie zadania, niż ostateczny efekt pracy.

 

Wymagania na poszczególne oceny:

Plastyka klasa 4 -szczegółowe wymagania edukacyjne

Plastyka klasa 5-szczegółowe wymagania edukacyjne

Plastyka klasa 6 -szczegółowe wymagania edukacyjne

Plastyka klasa 7-szczegółowe wymagania edukacyjne