PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej podczas pandemii COVID-19 obowiązujące od dnia 1 września 2021r .

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tucznej

podczas  pandemii COVID-19 obowiązujące od dnia 1 września 2021r .

 

       W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID – 19     w okresie zagrożenia epidemicznego ustala się specjalne procedury bezpieczeństwa opracowane na podstawie wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia                  i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia z dnia 02.08.2021r .

 

Organizacja zajęć:

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Uczniowie dojeżdżają transportem organizowanym przez organ prowadzący. Pozostali uczniowie przemieszczają się pieszo lub środkami indywidualnymi                             ( rower, hulajnoga) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest  informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym umożliwia się  skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  Uczniowie            po przyjściu  do szkoły w pierwszej kolejności myją ręce wodą z mydłem.
 5. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:
 6. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 7. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 8. dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 9. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne           w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 10. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 11. Ogranicza się do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 12. W szkole istnieje system skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia (telefon, dziennik elektroniczny Librus, e-mail). W sekretariacie szkoły znajdują się imienne listy z numerami telefonów  do rodziców.
 13. Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany                      po użyciu w danej grupie.
 14. Wszyscy pracownicy w miarę potrzeb wyposażeni są w środki ochrony osobistej:

rękawiczki, maseczki ochronne oraz płyn dezynfekcyjny.

 1. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), odizolowuje się ucznia w  wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób  i niezwłocznie powiadamia się  rodziców/opiekunów         o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 3. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza się  gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.   Węzły sanitarne są wyznaczone dla poszczególnych klas  umożliwiając zachowanie zasady dystansu społecznego.
 4. Każda klasa przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 5. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele obowiązuje:
 • zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
 • pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
 • przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
 • w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów.
 1. W sali nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 3. Uczniowie wychodzą z klasy na przerwę zgodnie z określonym harmonogramem zakładającym, iż w miarę możliwości uczniowie poszczególnych klas nie spędzają przerw na korytarzu wspólnie.
 4. Uczniowie korzystają ze stołówki szkolnej według określonego harmonogramu             z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 5. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe muszą być regularnie czyszczone z użyciem wody z detergentem lub innych środków dezynfekujących. W hali sportowej należy myć podłogę  przy użyciu wody z detergentem  po każdym dniu zajęć.
 6. Sale i części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy.
 7. Należy często korzystać z boiska szkolnego oraz przebywać na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 8. Podczas wyjścia  w miejsca otwarte, np. las, tereny zielone należy  zachować  dystans od osób trzecich oraz przestrzegać zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni                               z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 11. Ustala się zasady bezpiecznego korzystania z szatni, aby uniknąć kontaktu dzieci                        z różnych klas. Po zakończonych lekcjach pierwszeństwo w korzystaniu z szatni mają uczniowie dojeżdżający.
 12. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych wprowadzone są zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.
 13. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ogranicza  do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej  stosuje
 14. Ustala się i upowszechnia zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych                   w szkole  w małych grupach lub oddziałach klasowych z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć obowiązuje  mycie i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal.
 15. Przestrzega się zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godzin jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
 16. Zapewnia się dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci  z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi:

– obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych i  w świetlicy,

– w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązuje osłona ust i nosa maseczką.

 

Szkoła zapewnia  szczepienie chętnych uczniów od 12 roku życia, a także  pracowników szkoły oraz  opiekę stomatologiczną.

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń
i powierzchni

 1. Przy wejściu głównym zamieszczony jest numer do kontaktu z inspekcją sanitarną            w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, zobowiązane są do dezynfekcji dłoni  lub zakładania  rękawiczek ochronnych, muszą mieć  zakryte usta i nos maseczką oraz nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania. Zapewnia się  regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,  w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem,                      po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Codziennie monitorowane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Monitoruje się codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 6. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 8. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 9. Na terenie szkoły znajdują się pojemniki do wyrzucania maseczek i rękawic.
 10. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.
 11. Każdy podmiot zewnętrzny korzystający z pomieszczeń szkoły zobowiązany jest do  przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.

 

Żywienie

 1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia i inne pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, obowiązują zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników:
 2. – zachowanie odpowiedniej odległości stanowisk pracy wynoszącej min. 1,5 m lub  zapewnienie środków ochrony osobistej.
 3. – utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 4. – w przypadku kontaktu z uczniami i innymi pracownikami szkoły pracownicy kuchni powinni stosować maseczkę,
 5. – ze stołówki usunięte są wszystkie dodatki (np. sztućce),
 6. – posiłki oraz sztućce wydawane są wyłącznie przez pracowników kuchni wyposażonych w  rękawiczki ochronne, a  przy kontakcie   z uczniami dodatkowo w maseczki.
 7. Osobom pracującym w kuchni i na stołówce zaleca się częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem albo dezynfekowanie osuszonych dłoni środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 8. Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych, zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami          w czasie epidemii. Spożywanie posiłków  odbywa się w tych samych grupach                     i z zachowaniem dystansu. Odległość między stolikami  wynosi co najmniej 1,5 m.         Po każdej grupie  przeprowadzane jest czyszczenie blatów stołów i taboretów.
 9. W przypadku dzieci z przedszkola spożywanie posiłków przez dzieci odbywa się            w salach, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 10. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.
 11. Nie należy organizować poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw.
 12. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,  w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
 13. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy są poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. W szkole znajduje się pomieszczenie do izolacji osoby z objawami infekcji dróg oddechowych.
 4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor kontaktuje  się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 7. Należy bezwzględnie zastosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.
 8. Ustala się miejsca, w którym przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem, oraz przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie              z procedurami, a także zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
 10. Ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły,  w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się               do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Załączniki – instrukcje

 1. mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 1. dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 1. prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 1. prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

 1. wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

 1. zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876