REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

REGULAMIN DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO

(E-DZIENNIKA)

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W TUCZNEJ

 

 

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. W szkole za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl funkcjonuje dziennik elektroniczny  (e-dziennik). Działa on na platformie zewnętrznej. Obsługą zajmuje się firma zewnętrzna współpracująca ze szkołą. Podstawą działania e-dziennika jest umowa podpisana przez dyrektora szkoły i uprawnionego przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego.

 

 1. Podstawą prawną funkcjonowania dziennika elektronicznego, przechowywania i przetwarzania w nim danych uczniów, rodziców oraz dokumentowania przebiegu nauczania są: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170) oraz Art. 23 pkt 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2016.922).

 

 1. Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach oraz tworzenie kopii bezpieczeństwa, odpowiada firma nadzorująca pracę dziennika elektronicznego, pracownicy szkoły, którzy mają bezpośredni dostęp do edycji i przeglądania danych oraz uczniowie i ich rodzice/opiekunowie prawni w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność stron reguluje umowa zawarta między szkołą a firmą nadzorującą pracę e-dziennika oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno – Przedszkolny w Tucznej. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014.1170) i zgodnie z Art. 23 pkt. 1 ust.2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002 Nr 101 poz.926, ze zm.) dyrektor szkoły nie jest zobligowany do zbierania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 1. Funkcjonowanie dziennika elektronicznego zapewnia realizację obowiązków wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.2014.1170) i na tej podstawie frekwencja, tematy zajęć, oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne wpisywane są w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Pracownicy szkoły zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w poniższym dokumencie oraz przestrzegania przepisów obowiązujących w szkole.

 

 

ROZDZIAŁ 2

KONTA W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 

 1. Użytkownik dziennika elektronicznego posiada własne konto, za które osobiście odpowiada. W ramach użytkowników wyróżnia się konta:
 2. a) rodzica/opiekuna prawnego;
 3. b) ucznia;
 4. c) nauczyciela/wychowawca;
 5. d) dyrektora;
 6. e) administratora/superadministrator;
 7. d) sekretariat.

 

 

ZAKRES UPRAWNIEŃ UŻYTKOWNIKÓW

 

 

RODZIC:

 • przeglądanie ocen swojego podopiecznego Regulamin dziennika elektronicznego 5 · przeglądanie nieobecności swojego podopiecznego · dostęp do wiadomości systemowych · dostęp do ogłoszeń szkoły · dostęp do konfiguracji własnego konta;

 

UCZEŃ:

 • przeglądanie własnych ocen · przeglądanie własnej frekwencji · dostęp do wiadomości systemowych · dostęp do ogłoszeń szkoły · dostęp do konfiguracji własnego konta;

 

 

NAUCZYCIEL:

 • zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji · zarządzanie frekwencją z prowadzonych lekcji · wgląd w statystyki wszystkich uczniów · wgląd w statystyki logowań · przeglądanie ocen wszystkich uczniów · przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów · dostęp do wiadomości systemowych · dostęp do ogłoszeń szkoły · dostęp do konfiguracji konta · dostęp do wydruków · dostęp do eksportów · zarządzanie swoim planem lekcji;

 

WYCHOWAWCA KLASY:

 • zarządzanie ocenami z prowadzonych lekcji · zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą – jeśli administrator szkoły włączył takie uprawnienie · zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów · zarządzanie frekwencją w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą · edycja danych uczniów w klasie, w której nauczyciel jest wychowawcą. · wgląd w statystyki wszystkich uczniów · wgląd w statystyki logowań · przeglądanie ocen wszystkich uczniów · przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów · dostęp do wiadomości systemowych · dostęp do ogłoszeń szkoły · dostęp do konfiguracji konta · dostęp do wydruków · dostęp do eksportów · zarządzanie swoim planem lekcji;

 

 

DYREKTOR SZKOŁY:

 • zarządzanie ocenami z prowadzonych przedmiotów · zarządzanie wszystkimi ocenami w klasie, w której dyrektor jest wychowawcą – jeśli administrator szkoły włączył takie uprawnienie · zarządzanie frekwencją z prowadzonych przedmiotów · zarządzanie frekwencją w klasie, w której Regulamin dziennika elektronicznego 6 dyrektor jest wychowawcą · edycja danych wszystkich uczniów · wgląd w statystyki wszystkich uczniów · wgląd w statystyki logowań · przeglądanie ocen wszystkich uczniów · przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów · dostęp do wiadomości systemowych · dostęp do ogłoszeń szkoły · dostęp do konfiguracji konta · dostęp do wydruków · dostęp do eksportów · zarządzanie swoim planem lekcji · dostęp do danych znajdujących się w panelu dyrektorskim;

 

ADMINISTRATOR SZKOŁY:

 • zarządzanie wszystkimi danymi szkoły: jednostki, klasy, uczniowie, nauczyciele, przedmioty, lekcje · wgląd w listę kont użytkowników · zarządzanie zablokowanymi kontami · zarządzanie ocenami w całej szkole · zarządzanie frekwencją w całej szkole · wgląd w statystyki wszystkich uczniów · wgląd w statystyki logowań · przeglądanie ocen wszystkich uczniów · przeglądanie frekwencji wszystkich uczniów · dostęp do wiadomości systemowych · dostęp do ogłoszeń szkoły · dostęp do konfiguracji konta · dostęp do wydruków · dostęp do eksportów · zarządzanie planem lekcji szkoły;

 

SUPERADMINISTRATOR:

 • uprawnienia wynikające z umowy.

 

SEKRETARIAT:

 • wgląd w listę kont użytkowników · wgląd w statystyki logowań;

 

 1. Uprawnienia dotyczące poszczególnych kont wynikają z umowy szkoły z firmą nadzorującą pracę  e-dziennika i mogą być rozszerzane w miarę udostępniania kolejnych funkcjonalności dziennika.
 2. Szczegółowe zasady obowiązujące użytkowników poszczególnych kont opisane zostały w niniejszym dokumencie w odpowiadających im rozdziałach. Regulamin działania e-dziennika umieszczony jest na stronie szkoły.

 

 1. Użytkownik jest zobowiązany stosować się do zasad bezpieczeństwa opisanych w ROZDZIALE 3 „ZASADY BEZPIECZEŃSTWA” niniejszego dokumentu, które są przedstawiane: nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, rodzicom – na pierwszej wywiadówce, uczniom – na pierwszej godzinie wychowawczej.

 

 1. Login i hasło jednoznacznie identyfikuje użytkownika.

 

 1. Każdy użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z POMOCĄ i REGULAMINAMI dostępnymi po zalogowaniu się na swoje konto w szczególności regulaminem korzystania z Systemu. Zasady te są opisane w zakładce POMOC w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem, każdy użytkownik potwierdza osobiście podpisem na specjalnej liście.

 

 

ROZDZIAŁ 3

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 

 1. Użytkownicy dziennika elektronicznego zobowiązani są stosować się do opisanych w regulaminie zasad bezpieczeństwa.

 

 1. Użytkownicy otrzymują od administratora login i hasło służące do pierwszego logowania, które po pierwszym logowaniu powinno zostać zmienione.

 

 1. Hasło musi zawierać co najmniej 6 znaków (innych niż login) i powinna być to kombinacja cyfr oraz małych i dużych liter.

 

 1. Hasło należy regularnie zmieniać – nie później niż co 30 dni.

 

 1. Przystępując do logowania użytkownik powinien:
  1. korzystać wyłącznie z zaufanego sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu;
  2. aktualizować przeglądarkę internetową i dbać o jej prawidłowe ustawienia;
  3. mieć zainstalowany program antywirusowy;
  4. upewnić się, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, oznaczający, że połączenie jest szyfrowane specjalnym protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; e) nie zapisywać w oknie przeglądarki ani plikach komputerowych hasła dostępu do e-dziennika;
  5. nie pozostawiać bez nadzoru aktywnego konta – każdorazowo wylogowywać się z systemu przed opuszczeniem stanowiska komputerowego lub zakończeniem pracy z systemem e-dziennika;

 

 1. Hasła umożliwiające dostęp do zasobów sieci każdy użytkownik zachowuje w tajemnicy również po upływie ich ważności.

 

 1. Użytkownik po zalogowaniu się powinien sprawdzić wiarygodność informacji o ostatnim udanym i nieudanym logowaniu na konto (data oraz godzina).

 

 1. W przypadku utraty hasła lub podejrzenia, że zostało ono odczytane przez osobę nieuprawnioną lub zauważenia nieprawidłowości w dostępie do swojego konta, użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie administratora e-dziennika, którego dane kontaktowe podane są na stronie szkoły lub wychowawcę, który następnie zawiadamia administratora.

 

 1. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 8 Rozdziału 3 Regulaminu Dziennika Elektronicznego, administrator e-dziennika sprawdza dostęp do konta użytkownika i w przypadku stwierdzenia nieuprawnionego logowania do systemu mogącego grozić naruszeniem poufności zawartych w systemie danych bądź ich nieuprawnioną zmianą o zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który zawiadamia Policję.

 

ROZDZIAŁ 4

PRZEKAZYWANIE INFORMACJI W DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM

 

 

 1. W dzienniku elektronicznym do przekazywania i wymiany informacji służą moduły WIADOMOŚCI, OGŁOSZENIA i TERMINARZ.

 

 1. W szkole w dalszym ciągu funkcjonują dotychczasowe formy komunikacji z rodzicami (wywiadówki, indywidualne spotkania z nauczycielami).

 

 1. Moduł WIADOMOŚCI służy do komunikacji i przekazywania informacji. Należy go wykorzystywać, gdy potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub odpowiedzi na pytanie oraz gdy chcemy przekazać wiadomość tylko pewnej grupie osób np. uczniom tylko jednej klasy.

 

 1. Moduł WIADOMOŚCI nie może zastąpić oficjalnych podań papierowych, które regulują przepisy odnośnie szkolnej dokumentacji.

 

 1. Moduł WIADOMOŚCI może służyć do usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole.

 

 1. Odczytanie informacji przez rodzica zawartej w module WIADOMOŚCI, jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści komunikatu, co potwierdzone zostaje automatycznie odpowiednią adnotacją systemu przy wiadomości. Adnotację potwierdzającą odczytanie wiadomości w systemie uważa się za równoważną skutecznemu dostarczeniu jej do rodzica (prawnego opiekuna) ucznia.

 

 1. Jeśli nauczyciel uzna, że zachowanie ucznia np. ucieczka z lekcji, niestosowne zachowanie itp. wymaga szczególnego odnotowania, powinien wysłać odpowiednią treść do rodzica (prawnego opiekuna) za pomocą WIADOMOŚCI wybierając RODZAJ informacji jako UWAGA.

 

 1. Wiadomości odznaczone jako UWAGI, będą automatycznie dodawane do kartoteki danego ucznia z podaniem:
  1. Daty wysłania.
  2. Imienia i nazwiska nauczyciela wpisującego uwagę.
  3. Temat i treści uwagi.
  4. Daty odczytana przez rodzica (prawnego opiekuna).

 

 1. Usunięcie przez rodzica przeczytanej UWAGI ze swojej zakładki WIADOMOŚCI w dzienniku elektronicznym, nie powoduje jej usunięcia z systemu.

 

 1. Usunięcie przez nauczyciela wpisanej UWAGI dla ucznia (ze swojego konta w zakładce Wiadomości) w dzienniku elektronicznym, powoduje usunięcie jej z systemu i nie będzie ona widoczna w KARTOTECE UCZNIA, w związku z tym po odczytaniu i wysłaniu odpowiedzi na daną wiadomość, powinna być ona przeniesiona do KOSZA i przechowywana tam, aż do zrobienia pełnego całorocznego archiwum. Informacje o tym przekaże Administrator Dziennika Elektronicznego na koniec roku szkolnego.

 

 1. Za pomocą OGŁOSZEŃ można powiadamiać uczniów i rodziców o zebraniach z rodzicami, liście obowiązujących lektur czy terminach ważniejszych sprawdzianów. Moduł ten należy wykorzystywać, gdy nie potrzebna jest informacja zwrotna o przeczytaniu wiadomości lub nadesłanie na nią odpowiedzi.

 

 1. Moduł OGŁOSZENIA daje możliwość wyświetlania informacji razem lub osobno:
  1. Wszystkim uczniom w szkole.
  2. Wszystkim rodzicom lub prawnym opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły.
  3. Wszystkim nauczycielom w szkole.

 

 1. Zakazuje się usuwania nieaktywnych OGŁOSZEŃ. Wszystkie informacje, można będzie usunąć pod koniec sierpnia, przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Zapewni to całkowitą archiwizacją danych przez firmę oraz Administratora Dziennika Elektronicznego oraz pozwoli poprawnie odczytać dane w przyszłości.

 

 

ROZDZIAŁ 5

 

SUPERADMINISTRATOR

 

Po stronie firmy jest wyznaczona osoba zwana Superadministratorem, która jest odpowiedzialna za kontakt ze szkołą. Jej zakres działalności określa umowa zawarta pomiędzy firmą i Dyrektorem Szkoły.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 6

 

ADMINISTRATOR SZKOŁY

(Administrator Dziennika Elektronicznego)

 

 1. Za poprawne funkcjonowanie dziennika elektronicznego w szkole odpowiedzialny jest Administrator Dziennika Elektronicznego. Funkcje Administratorów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Tucznej pełnią wyznaczone przez Dyrektora osoby.

 

 1. Wszystkie operacje dokonywane na koncie Administratora Dziennika Elektronicznego powinny być wykonywane ze szczególną uwagą i po dokładnym rozpoznaniu zasad funkcjonowania szkoły. Dlatego zaleca się, aby funkcję tą pełnił nauczyciel pracujący w danej szkole, który sprawnie posługuje systemem i został w tym zakresie odpowiednio przeszkolony.

 

 1. Do obowiązków Administratora Dziennika Elektronicznego należy:
  1. Zapoznać nauczycieli z przepisami i zasadami użytkowania sytemu.
  2. Informacje o nowych kontach Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek przekazać bezpośrednio ich właścicielom lub wychowawcom klas.
  3. W przypadku przejścia ucznia do innej klasy lub skreślenia go z listy uczniów, Administrator Dziennika Elektronicznego przed dokonaniem tej operacji ma obowiązek zarchiwizować oraz dokonać wydruku kartoteki danego ucznia i przekazać wydruk do sekretariatu szkoły, celem umieszczenia go w szkolnym archiwum w Arkuszu Ocen danego ucznia.
  4. Administrator Dziennika Elektronicznego, ma obowiązek co 30 dni zmieniać hasło. Hasło musi się składać co najmniej z 8 znaków i być kombinacją liter i cyfr.
  5. Do obowiązków Administratora Dziennika Elektronicznego należy systematyczne sprawdzanie WIADOMOŚCI na swoim koncie i jak najszybsze odpowiadanie na nie.
  6. Systematyczne umieszczanie ważnych OGŁOSZEŃ, mających kluczowe znaczenie dla działania systemu.

 

 1. Wszelkie ustawienia konfiguracyjne na poziomie szkoły dokonuje Administrator Dziennika Elektronicznego za zgodą dyrektora szkoły.

 

 1. Każdy zauważony i zgłoszony Administratorowi Dziennika Elektronicznego, przypadek naruszenia bezpieczeństwa ma być zgłoszony firmie zarządzającej, w celu podjęcia dalszych działań (zablokowanie dostępu czy pozostawienie w celu zbierania dalszych dowodów).

 

 1. Jeśli nastąpi zablokowanie konta Nauczyciela, Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek:
  1. Skontaktować się osobiście z nauczycielem i wyjaśnić powód blokady.
  2. W razie zaistnienia próby naruszenia bezpieczeństwa powiadomić firmę nadzorującą, poprzez wysłanie informacji do Super Administratora.
  3. Sprawdzić wraz z nauczycielem aktualną zawartość jego konta z tworzonymi kopiami bezpieczeństwa i jeśli jest taka potrzeba przywrócić do prawidłowej zawartości.
  4. Wygenerować i przekazać nowe jednorazowe hasło dla nauczyciela.

 

 1. Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany nie udostępniać nikomu, poza Szkolnym Administratorem Sieci Komputerowej, żadnych Regulamin dziennika elektronicznego 10 danych konfiguracyjnych szkolnej sieci komputerowej, mogących przyczynić się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa.

 

 1. Raz w miesiącu Administrator Dziennika Elektronicznego ma obowiązek zarchiwizowania całego dziennika szkoły w formacie XML oraz zapisania go na szkolnym dysku zewnętrznym, płycie CD lub DVD wraz z programem umożliwiającym odczyt i dostarczenia do sekretariatu szkoły. Kopia ta powinna być przechowywana w szkolnym sejfie. Płyta powinna być opisana z podaniem zawartości i daty utworzenia archiwum.

 

 

ROZDZIAŁ 7

 

DYREKTOR SZKOŁY

 

 1. Za kontrolowanie poprawności uzupełniania dziennika elektronicznego odpowiada Dyrektor Szkoły lub wyznaczony przez niego Wicedyrektor.

 

 1. Do 20 września Dyrektor Szkoły sprawdza wypełnienie przez wychowawców klas wszystkich danych uczniów potrzebnych do prawidłowego działania dziennika elektronicznego.

 

 1. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany:
  1. Systematycznie sprawdzać statystyki logowań.
  2. Kontrolować systematyczność wpisywania ocen i frekwencji przez nauczycieli.
  3. Systematycznie odpowiadać na wiadomości, nauczycieli, rodziców i uczniów.
  4. Bezzwłocznie przekazywać uwagi za pomocą WIADOMOŚCI.
  5. Przekazywać ważne informacje za pomocą OGŁOSZEŃ.
  6. Generowania odpowiednich statystyk np. zbiorczych dla nauczycieli, a następnie ich wynik i analizę przedstawiać na radach pedagogicznych.
  7. Dochowywać tajemnicy odnośnie postanowień zawartych w umowie, mogących narazić działanie systemu informatycznego na utratę bezpieczeństwa.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 8

 

WYCHOWAWCA KLASY

 

 1. Każdy Wychowawca Klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika elektronicznego swojej klasy w zakresie opisanym w poniższym rozdziale.

 

 1. Wychowawca Klasy powinien zwrócić szczególną uwagę na moduł Edycja Danych Uczniów. Poza wszystkimi elementami potrzebnymi do późniejszego wydruku świadectw, powinien również wypełnić pola odnośnie telefonów komórkowych rodziców oraz jeśli dziecko posiada opinię lub orzeczenie z poradni odznaczyć ten fakt w odpowiednim miejscu.
 2. Jeśli w danych osobowych ucznia nastąpią zmiany np: zmiana nazwiska, Wychowawca Klasy ma obowiązek dokonać odpowiednich zmian w zapisie dziennika elektronicznego, za których wprowadzanie bezpośrednio odpowiada.

 

 1. Do dnia pierwszego w danym roku szkolnym zebrania z rodzicami Wychowawca Klasy uzupełnia dane uczniów swojej klasy oraz pozostałe informacje o klasie i uczniach w dzienniku elektronicznym w panelu „widok dziennika”.

 

 1. W dniu poprzedzającym posiedzenie okresowej lub końcoworocznej rady pedagogicznej Wychowawca Klasy dokonuje wydruków odpowiednich statystyk, podpisuje je i przekazuje Wicedyrektorowi.

 

 1. Oceny z zachowania wpisuje Wychowawca Klasy według zasad określonych w WSO.

 

 1. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły lub klasy, Wychowawca Klasy zgłasza ten fakt Administratorowi Dziennika Elektronicznego poprzez wysłanie WIADOMOŚCI. Na podstawie takiej informacji Administrator Dziennika Elektronicznego może przenieść go do innej klasy lub wykreślić z listy uczniów.

 

 1. Eksportu danych do świadectw z systemu informatycznego dokonuje Wychowawca Klasy wraz z Administratorem Dziennika Elektronicznego. W celu sprawdzenia poprawności wydruków Wychowawca Klasy ma obowiązek przekazania tych świadectw innemu nauczycielowi w celu weryfikacji.

 

 1. Wychowawca Klasy przegląda frekwencję za ubiegły tydzień i dokonuje odpowiednich zmian np. usprawiedliwień. Częstotliwość tych czynności (zwłaszcza usprawiedliwień) nie może być mniejsza niż raz na dwa tygodnie.

 

 1. Jeżeli rodzic (opiekun prawny) nie jest obecny na zebraniu, Wychowawca Klasy nie ma obowiązku dodatkowego zawiadamiania o ocenach poza określonym w szkole systemem dziennika elektronicznego.

 

 1. Wychowawca Klasy regularnie uzupełnia moduł WYWIADÓWKI i systematycznie odnotowuje w nich obecność rodzica lub opiekuna zaznaczając odpowiednie opcje.

 

 1. Wychowawca Klasy nie ma możliwości edytowania ocen z innych przedmiotów w klasie, w której jest wychowawcą, poza przedmiotem którego uczy.

 

 1. Na początkowych godzinach wychowawczych nauczyciel powinien wyjaśnić uczniom zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

 

 1. Na pierwszym zebraniu z rodzicami Wychowawca Klasy ma obowiązek osobiście rozdać rodzicom uczniów rozpoczynających naukę w szkole loginy i hasła do ich kont oraz kont ich dzieci. Na tym zebraniu przekazuje podstawowe informacje o tym jak korzystać z dziennika elektronicznego i wskazuje gdzie i jak można uzyskać pomoc w jego obsłudze. Fakt otrzymania loginów, haseł oraz zapoznanie się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole, rodzic potwierdza podpisując się osobiście na specjalnej liście.

 

 1. Na pierwszym zebraniu Wychowawca zobowiązany jest do pozyskania pisemnej deklaracji rodzica/opiekuna prawnego o dostępie rodzica i ucznia do konta w e-dzienniku .

 

ROZDZIAŁ 9

 

NAUCZYCIEL

 

 1. Każdy nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za systematyczne wpisywanie do dziennika elektronicznego:
  1. Ocen cząstkowych.
  2. Prognoz ocen końcoworocznych.
  3. Ocen śródrocznych i końcoworocznych, w klasach, w których prowadzi zajęcia, według zasad określonych w WZO.
  4. Terminów sprawdzianów w terminarzu klasy.
  5. Swojego planu lekcji (niezwłocznie po ukazaniu się nowego lub zmienionego planu lekcji)

 

 1. Nauczyciel na każdej lekcji sprawdza listę obecności uczniów oraz wpisuje temat zajęć. W trakcie trwania zajęć uzupełnia inne elementy np. oceny uzyskane przez uczniów.
  1. Jeżeli pojedynczy uczeń jest nieobecny w szkole, ale pozostaje pod opieką nauczyciela (zawody sportowe, konkursy, itp.), opiekujący się nim w tym czasie nauczyciel ma obowiązek zwrócić się do wychowawcy, aby ten zaznaczył mu ‘zw’.
  2. Jeżeli uczeń jest zwolniony z zajęć z przyczyn niezwiązanych z działalnością szkoły (złe samopoczucie, sprawy rodzinne) i nie znajduje się w tym czasie pod opieką nauczyciela, to należy we frekwencji zaznaczyć mu ‘u’ (nieobecność usprawiedliwiona).
  3. Jeśli uczeń posiadający długoterminowe zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego, za zgodą dyrekcji nie uczestniczy w lekcji (lekcja jest pierwszą lub ostatnią danego dnia, uczeń złożył odpowiednie podanie, które zostało pozytywnie rozpatrzone) to nauczyciel prowadzący lekcję powinien we frekwencji zaznaczyć ‘u’ (ponieważ uczeń nie znajduje się pod opieką nauczyciela). Jeśli nie jest pierwszą lub ostatnią i niećwiczący uczeń jest obecny, nauczyciel zaznacza we frekwencji „zw”
  4. W przypadku kiedy uczeń, za zgodą i wiedzą rodziców, po złożeniu odpowiedniego podania, nie uczęszcza na lekcje religii, w przypadku gdy lekcja religii jest środkową lekcją według planu zajęć, uczeń jest zobowiązany przebywać na terenie szkoły pod opieką nauczyciela w bibliotece lub świetlicy (według wskazań wychowawcy). We frekwencji należy zaznaczyć takiemu uczniowi ‘zw’. Jeśli religia jest pierwszą lub ostatnią lekcją, uczeń może być zwolniony do domu, a we frekwencji należy wtedy zaznaczyć mu ‘u’.
  5. Nauczyciel, który opiekuje się klasą podczas wycieczki, apelu, uroczystości szkolnej, w czasie wyjścia na zawody sportowe, do teatru, kina , muzeum itp. zobowiązany jest odnotować ten fakt w module wycieczki.

 

 1. W przypadku prowadzenia zajęć za nieobecnego nauczyciela, nauczyciel zastępujący ma obowiązek dokonywać wpisów według przydziału określonego w module zastępstwa. W przypadku zajęć bibliotecznych, świetlicowych itp. nauczyciel zaznacza opcję „nie licz realizacji w zestawieniach”.

 

 1. Uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Administratora Dziennika Elektronicznego dla każdego nauczyciela są obowiązkowe.

 

 1. Nauczyciel, który pomyli się wprowadzając błędną ocenę lub nieobecność, powinien jak najszybciej dokonać korekty.

 

 1. Każdy nauczyciel ma obowiązek w dniu pracy co najmniej raz sprawdzić na swoim koncie WIADOMOŚCI i OGŁOSZENIA oraz systematyczne udzielać na nie odpowiedzi. W tym zakresie Nauczyciel jest kontrolowany przez Dyrektora Szkoły oraz Administratora Dziennika Elektronicznego.

 

 1. Najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie okresowej lub końcoworocznej Rady Pedagogicznej wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wystawienia i dokonania wpisu ocen okresowych lub końcoworocznych w dzienniku elektronicznym.

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek umieszczać informacje o każdym sprawdzianie w TERMINARZU klasy.

 

 1. Nauczyciel jest osobiście odpowiedzialny za swoje konto i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. nie ma prawa umożliwiać korzystania z zasobów osobom trzecim.

 

 1. Za ujawnienie poufnych danych z dziennika elektronicznego nauczyciel ponosi takie same konsekwencje jak w przypadku przepisów odnośnie szkolnej dokumentacji.

 

 1. Nauczyciel jest zobligowany do ochrony komputera z którego loguje się do dziennika elektronicznego, aby uczeń lub osoba postronna nie miała dostępu do komputera.

 

 1. Po każdym zalogowaniu się do dziennika nauczyciel powinien sprawdzić wiarygodność informacji o ostatniej wizycie w dzienniku elektronicznym, która będzie widoczna zaraz po zalogowaniu się na swoje konto.

 

 1. W razie zauważenia naruszenia bezpieczeństwa nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Administratora Dziennika Elektronicznego odpowiedzialnego za dziennik elektroniczny. Po zakończeniu pracy nauczyciel musi pamiętać o wylogowaniu się z konta.

 

 1. Nauczyciel ma obowiązek utrzymywania powierzonego mu sprzętu komputerowego w należytym stanie.

 

 1. Przed przystąpieniem do pracy nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia czy sprzęt nie został w widoczny sposób naruszony lub uszkodzony. W przypadku zaistnienia takiego stanu rzeczy niezwłocznie powiadomić o tym odpowiedniego Administratora Dziennika Elektronicznego.

 

 1. Nauczyciel powinien dbać by poufne dane prezentowane na monitorze komputera nie były widoczne dla osób trzecic

ROZDZIAŁ 10

 

SEKRETARIAT

 

 1. Za obsługę konta Sekretariat odpowiedzialna jest wyznaczona przez Dyrektora Szkoły osoba, która na stałe pracuje w sekretariacie szkoły.

 

 1. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, na polecenie Dyrektora Szkoły, Administrator Dziennika Elektronicznego może przydzielić osobie pracującej w sekretariacie konto z uprawnieniami nauczyciela, nie dając jednak żadnych możliwości edycji danych dotyczących ocen i frekwencji w żadnej klasie szkoły.

 

 1. Osoby pracujące w sekretariacie szkoły są zobowiązane do przestrzegania przepisów zapewniających ochronę danych osobowych i dóbr osobistych uczniów w szczególności do nie pododawania haseł do systemu drogą nie zapewniającą weryfikacji tożsamości osoby (np. drogą telefoniczną).

 

 1. Nowe hasło dla ucznia lub rodzica, pracownik sekretariatu może wydać tylko po okazaniu legitymacji szkolnej lub dowodu tożsamości.

 

 1. Pracownicy sekretariatu szkoły są zobowiązani do jak najszybszego przekazywania wszelkich informacji odnośnie nieprawidłowego działania i funkcjonowania dziennika elektronicznego lub zaistniałej awarii zgłoszonej przez nauczyciela, Administratorowi Dziennika Elektronicznego lub Administratorowi Sieci Komputerowej.

 

 

ROZDZIAŁ 11

 

RODZIC

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają swoje niezależne konto w systemie dziennika elektronicznego, zapewniające podgląd postępów edukacyjnych ucznia oraz dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób zapewniający ochronę dóbr osobistych innych uczniów.

 

 1. Na początku roku szklonego rodzic ucznia klasy pierwszej dostaje login i hasło do swojego i dziecka konta. Fakt otrzymania tych uprawnień rodzic podpisuje osobiście w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie. W przypadku jego nieobecności na zebraniu, rodzic ma możliwość odebrania loginu i hasła w sekretariacie szkolnym.

 

 1. Rodzic w swoim koncie poza możliwością zmiany swojego hasła, ma możliwość zmiany hasła konta swojego dziecka.

 

 1. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto.

 

 1. Dostęp rodziców i ich dzieci do poszczególnych modułów w dzienniku elektronicznym jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą a Dyrektorem Szkoły.

 

 1. Rodzic osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym szkoły i ma obowiązek nie udostępniania go swojemu dziecku ani innym nieupoważnionym osób.

 

 

ROZDZIAŁ 12

 

UCZEŃ

 

 1. Na początkowych lekcjach z Informatyki lub Technologii Informacyjnej (w zależności od profilu klasy) uczniowie edukacji wczesnoszkolnej będą zapoznani przez nauczyciela z zasadami funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkole.

 

 1. Uczeń ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania elektronicznego dziennika ocen w szkole dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto

 

 1. Dla ucznia któremu ustalono indywidualny tok nauczania lub okresu specjalnej edukacji mającej na celu przywrócenie do prawidłowego funkcjonowania, tworzy się osobną klasę przydzielając nauczycieli według takich samych zasad jak dla każdej klasy.

 

 1. Uczeń przy obsłudze swojego konta w dzienniku elektronicznym, ma takie same prawa, obowiązki i uprawnienia jak rodzic na swoim koncie.

 

 

 

ROZDZIAŁ 13

 

POSTĘPOWANIE W CZASIE AWARII

 

 1. Postępowanie Dyrektora Szkoły w czasie awarii:
  1. Dyrektor Szkoły ma obowiązek sprawdzić czy wszystkie procedury odnośnie zaistnienia awarii są przestrzegane przez Administratora Dziennika Elektronicznego, Administratora Sieci Komputerowej i Nauczycieli.
  2. Dopilnować jak najszybszego przywrócenia prawidłowego działania systemu.
  3. Zabezpieczyć środki na wypadek awarii w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania systemu.

 

 1. Postępowanie Administratora Dziennika Elektronicznego w czasie awarii:
  1. Obowiązkiem Administratora Dziennika Elektronicznego jest niezwłoczne dokonanie naprawy w celu przywrócenia prawidłowego działania systemu.
  2. O fakcie zaistnienia awarii i przewidywanym czasie jego naprawy, Administrator Dziennika Elektronicznego powinien powiadomić Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli.
  3. Jeśli usterka może potrwać dłużej niż jeden dzień Administrator Dziennika Elektronicznego powinien wywiesić na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim odpowiednią informację.
  4. Jeśli z powodów technicznych Administrator Dziennika Elektronicznego nie ma możliwości dokonania naprawy, powinien w tym samym dniu powiadomić o tym fakcie Dyrektora Szkoły.
  5. Jeśli w szkole jest kontrola i nastąpiła awaria systemu dziennika elektronicznego, Administrator Dziennika Elektronicznego jest zobowiązany do uruchomienia i udostępnienia danych potrzebnych do kontroli z ostatniej kopii bezpieczeństwa.

 

 1. Postępowanie Nauczyciela w czasie awarii.
  1. W razie awarii systemu dziennika elektronicznego, komputera lub sieci informatycznej, nauczyciel ma obowiązek na każdych prowadzonych przez siebie zajęciach sporządzić notatki (temat lekcji, lista obecności) i wprowadzić te dane do dziennika elektronicznego tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.
  2. Wszystkie awarie sprzętu komputerowego, oprogramowania czy sieci komputerowych, mają być zgłaszane osobiście w dniu zaistnienia jednej z wymienionych osób: Administratorowi Sieci Komputerowej, Administratorowi Dziennika Elektronicznego, Pracownikowi sekretariatu szkoły.

 

 1. Zalecaną formą zgłaszania awarii jest użycie Wiadomości w systemie dziennika elektronicznego, jeśli nie jest to możliwe, dopuszcza się następujące powiadomienia:
  1. Osobiście.
  2. Poprzez zgłoszenie tego faktu w sekretariacie szkoły, który jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie odpowiedniego pracownika szkoły.

 

 1. W żadnym przypadku nauczycielowi nie wolno podejmować samodzielnej próby usunięcia awarii ani wzywać do naprawienia awarii osób do tego nie wyznaczonych.

 

 

ROZDZIAŁ 14

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych z elektronicznego dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie lub ukradzenie, według zasad określonych w Regulaminie Prowadzenia Dokumentacji obowiązującego w szkole.

 

 1. Nie wolno przekazywać żadnych informacji odnośnie np: haseł, ocen, frekwencji itp, rodzicom i uczniom, drogą telefoniczną, która nie pozwala na jednoznaczną identyfikację drugiej osoby.

 

 1. Możliwość edycji danych ucznia mają; Administrator Dziennika Elektronicznego, Dyrektor Szkoły, Wychowawca Klasy oraz upoważniony przez Dyrektora Szkoły pracownik sekretariatu.

 

 1. Wszystkie dane osobowe uczniów i ich rodzin są poufne.

 

 1. Szkoły mogą udostępnić dane ucznia bez zgody rodziców odpowiednim organom na zasadzie oddzielnych przepisów i aktów prawnych obowiązujących w szkole np. innym szkołom w razie przeniesienia, uprawnionym urzędom kontroli lub nakazu sądowego.

 

 1. Wszystkie poufne dokumenty i materiały utworzone na podstawie danych z dziennika elektronicznego, które nie będą potrzebne, należy zniszczyć w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie.

 

 1. Osoby z zewnątrz (serwisanci, technicy itp.), jeśli wymaga tego potrzeba zobowiązują się do poszanowania i zachowania tajemnicy wynikającej z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, potwierdzając to własnoręcznym podpisem na odpowiednim dokumencie.

 

 1. Dokumentacja z funkcjonowania dziennika elektronicznego, wydruki, płyty CD lub DVD z danymi powinny być przechowywane w szkolnym archiwum.

 

 1. Komputery używane do obsługi dziennika elektronicznego powinny spełniać następujące wymogi.

 

 1. Wszystkie urządzenia i systemy stosowane w szkole powinny być ze sobą kompatybilne.
 2. Nie należy zostawiać komputera bez nadzoru.
 3. Do zasilania należy stosować filtry zabezpieczające przed skokami napięcia.
 4. Oprogramowanie i numery seryjne powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu.
 5. Przechowywać informacje kontaktowe do serwisów w bezpiecznym miejscu.
 6. Należy zawsze używać połączeń szyfrowanych nawet w sieci wewnętrznej.
 7. Instalacji oprogramowania może dokonywać tylko Administrator Sieci Komputerowej lub Administrator Dziennika Elektronicznego. Uczeń ani osoba trzecia nie może dokonywać żadnych zmian w systemie informatycznym komputerów.
 8. Oryginalna dokumentacja oprogramowania powinna być zabezpieczona.
 9. Nie wolno nikomu pożyczać, kopiować, odsprzedawać itp. licencjonowanego oprogramowania będącego własnością szkoły.

 

 1. Wszystkie urządzenia powinny być oznaczone w jawny sposób według zasad obowiązujących w szkole.

 

 

 

 Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu RP w dniu 25.08.2020 r.